CruiseAway stenger tirsdag 23. juli kl. 14.00.

Generelle reisevilkår

Gjør deg kjent med cruiserederienes spesielle reisevilkår hvis du bare bestiller et cruise.

Generelle reisevilkår for pakkereiser

For reisen gjelder allmenne vilkår og betingelser som ble avtalt i bransjen juli 2018 og arrangørens spesielle vilkår og betingelser, som man kan lese om lengere ned på siden. De særskilte vilkår presenteres separat.

Turoperatøren har rett til å anvende andre vilkår enn det som gjelder i våre generelle vilkår, bruken av spesielle vilkår er avhengig av reisens spesielle karakter, spesielle bestemmelser om transportmåte (som bestillings- og salgsbetingelser for ruteflyvninger), avvikende overnattingsforhold på grund av reisens spesielle karakter eller spesielle omstendigheter på bestemmelsesstedet. De spesielle betingelsene kan ikke være i strid med loven om pakkereiser eller til ulempe for den reisende.

De generelle og spesielle vilkårene er en del av avtalen.

1. AVTALE

1.1 Avtalen blir bindende for all partner når arrangøren bekrefter den reisendes bestilling skriftlig, med mindre annet er avtalt. Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling uten forsinkelse.

1.2 Hovedreisender er personen i hvis navn kontrakten er inngått. Hovedreisendes navn står først i reisedokumentene eller på annen tydelig måte. Hovedreisende er ansvarlig for betaling i henhold til kontrakten. Eventuelle endringer og kanselleringer må gjøres av hoved reisende. Unntak kan gjøres hvis hovedreisende blir alvorlig syk og ikke er i stand til å gjøre endringen eller kanselleringen. Hovedreisende er ansvarlig for å gi arrangøren nøyaktig bestillingsinformasjon for andre reisende som omfattes av kontrakten. Eventuelle refusjoner vil bli gjort til hovedreisend.

1.3 Dersom den reisende er under 18 år og reiser uten verge, må dette oppgis ved bestilling. Noen reiser kan kreve en aldersgrenser som er over 18 år. Informasjon gis ved bestilling.

1.4 Avgangs- og returtidene i bestillingsbekreftelsen er foreløpige. Arrangøren må, så snart som mulig og om mulig, ikke senere enn 20 dager før avreise, oppgi de avgangstider som skal gjelde for reisen.

1.5 Arrangøren skal gi generell informasjon om vilkårene for pass og visum.

1.6 Arrangøren skal gi generell informasjon om helseforskrifter for destinasjonen.

1.7 Tilknyttede reiseavtaler eller andre spesielle avtaler er inkludert i pakkereiseavtalen bare dersom de ble bestilt sammen og samtidig med tjenestene som inngår i pakkereiser, eller hvis de selges sammen med andre tjenester til en samlet pris.

1.8 Forespørsler eller spesialtjenester på passasjerens anmodning er kun inkludert i kontrakten hvis disse er uttrykkelig og skriftlig er bekreftet av arrangøren.

1.9 Den reisende må sjekke bestillingsbekreftelsen/reisedokumentene så snart de er mottatt for å bekrefte at alle detaljer er korrekte, inkludert at navnene er riktig stavet og samsvarer med passet. Eventuelle feil må tas opp så raskt som mulig. Arrangøren forbeholder seg retten til å belaste et gebyr tilsvarende den faktiske kostnaden for å korrigere feilaktig informasjon, sammen med en rimelig kompensasjon for det ekstra arbeidet som korreksjonen koster. Hvis feilen skyldes arrangøren eller en part som er engasjert av arrangøren, skal enhver korrigering gjøres uten kostnad for den reisende..

1.10 Hoved reisende skal umiddelbart informere arrangøren om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger som er relevante for arrangørens mulighet til å kontakte den reisende.

1.11 For enkelte turer er det nødvendig med et minimum antall deltakere for at det blir noe av reisen. I slike tilfeller vil den reisende få klar informasjon om dette ved bestilling

 

2. PRIS OG BETALING

2.1 Prisen må oppgis på en slik måte at hele prisen på turen er tydelig angitt. Prisen skal inkluderer alle tjenester som inngår i avtalen, samt obligatoriske tilleggsavgifter, skatter og avgifter.

2.2 Den reisende må betale prisen på turen på den datoen som er oppgitt i avtalen.

2.3 På tidspunktet for bestillingsbekreftelsen kan arrangøren kreve en første avbetaling (registreringsavgift). Registreringsavgiften må være rimelig i forhold til prisen på turen og omstendighetene generelt.

2.4 Dersom den reisende ikke betaler prisen på turen i henhold til kontrakten, har arrangøren rett til å kansellere kontrakten og kreve rimelig kompensasjon.

2.5 Videre er arrangøren forpliktet til å informere den reisende om eventuelle kostnader som kan gjelde.

 

3. REISENDES RETT TIL Å ENDRE OG KANSELLERE

3.1 Den reisende har rett til å gjøre endringer i avtalen dersom arrangøren godtar dette. Endringer i avtalen kan medføre ekstra kostnader for den reisende fra arrangøren eller andre parter.

3.2 Den reisende har rett til å kansellere turen. Arrangøren forbeholder seg retten til å kreve erstatning fra passasjeren for kostnadene arrangøren pådrar seg som følge av kanselleringen.
Arrangøren kan angi et rimelig, standard avbestillingsgebyr basert på tidspunktet for avbestillingen. Hvis arrangøren ikke har angitt noen standard avbestillingsgebyr, har arrangøren rett på et rimelig avbestillingsgebyr.

 

4. DEN REISENDES RETT TIL Å OVERFØRE AVTALEN

4.1 Den reisende kan overføre avtalen til enhver person som oppfyller alle vilkårene for å delta på turen. Den reisende må informere arrangøren eller forhandleren om overføringen i rimelig tid før avreise. Meldinger gitt senest sju dager før avreise anses å ha blitt gjort i tide.

4.2 Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for overføringen. Gebyret kan ikke overstige kostnadene som overføringen innebærer for arrangøren. Arrangøren skal demonstrere hvordan kostnadene beregnes.

4.3 Den opprinnelige kunde og den nye reisende er felles ansvarlige mot arrangøren eller forhandleren for alt som gjenstår å bli betalt for turen og for de ekstra kostnadene som påløper av overføringen.

 

5. ENDRINGER FØR AVREISE

5.1 Endring av avtalevilkårene

Arrangøren har rett til å gjøre endringer i avtalen, forutsatt at arrangøren informerer den reisende om endringen på en klar, forståelig måte gjennom et pålitelig medium. Hvis endringen er ubetydelig, for eksempel mindre endringer i flytider, har ikke den reisende rett til prisreduksjoner eller skadeerstatning. I tilfelle det er vesentlige endringer i turen, skal den reisende om mulig tilbys en alternativ tur eller retten til å si opp avtalen uten avbestillingsgebyr.

5.2 Prisendring

5.2.1 Arrangøren kan heve prisen for turen hvis økningen skyldes endringer i drivstoffkostnader, skatter og avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Reiseprisen kan økes med et beløp som tilsvarer reisendes andel av kostnadsøkningen som arrangøren har pådratt seg. Rett til prisøkninger eksisterer bare hvis kostnadsøkningen i alt overstiger kr 100 per bestilling.

5.2.3 Prisen på turen skal reduseres dersom arrangørens kostnader, av grunner nevnt ovenfor, reduseres med totalt kr 100 per bestilling. Arrangøren kan trekke fra faktiske administrative kostnader i tilfelle kostnadsreduksjon.

5.2.4 Arrangøren skal så raskt som mulig informere reisende om prisendringer. Meldingen skal inneholde en detaljert forklaring på endringen og en beregning.

5.2.5 Prisen kan ikke økes og må ikke reduseres i løpet av de siste 20 dagene før avtalt avreisedato.

5.2.6 Arrangøren kan i sine spesifikke vilkår frafalle retten til å øke prisen i samsvar med 5.2.1. I slike tilfeller trenger arrangøren heller ikke å senke prisen i henhold til 5.2.3.

5.3 Den reisendes rett til å si opp kontrakten uten avbestillingsgebyr

5.3.1 Dersom reisende ønsker å si opp avtalen på grunn av en vesentlig endring, f.eks. hvis prisen økes med mer enn 8 % av den totale pakkeprisen, må den reisende informere arrangøren om at avtalen avsluttes innen rimelig tid fastsatt av arrangøren fra datoen arrangøren informerte den reisende om endringen. Hvis den reisende ikke gjør dette, blir den reisende bundet av den nye avtalen.

5.3.2 Dersom pakkereiseavtalen avsluttes, skal arrangøren refundere hele reiseprisen uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at avtalen ble avsluttet.

5.4 Arrangørens og reisendes rett til å si opp avtalen i tilfelle uunngåelige og ekstraordinære hendelser

5.4.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å si opp avtalen dersom utførelsen av pakketuren eller transport av den reisende til reisemålet er vesentlig påvirket av uunngåelige og ekstraordinære hendelser på reisemålet eller i umiddelbar nærhet. Uunngåelige og ekstraordinære forhold anses å være for eksempel alvorlige sikkerhetsspørsmål som krig, terrorisme, utbrudd av alvorlig sykdom eller naturkatastrofer. I slike tilfeller har den reisende rett til å si opp avtalen uten å betale et avbestillingsgebyr. Hvis arrangøren sier opp avtalen i samsvar med dette avsnittet, har ikke den reisende krav på kompensasjon. I slike tilfeller har den reisende rett til full refusjon i samsvar med 5.3.2.

5.4.2 Den reisende har ikke rett til å si opp avtalen dersom de uunngåelige og ekstraordinære hendelsene var kjent da avtalen ble inngått.

5.4.3 For å undersøke om hendelsen er så alvorlig som nevnt ovenfor, skal konsulenter fra svenske eller internasjonale myndigheter konsulteres

6. ARRANGØRENS ANSVAR FOR GJENNOMFØRINGEN AV PAKKETUREN

6.1 Mislighold

Hvis reisetjenesten ikke utføres som angitt i avtalen, skal arrangøren rette feilen innen rimelig tid. Arrangøren er imidlertid ikke pålagt å rette opp feilen dersom det er umulig, eller om løsningen vil medføre uforholdsmessige kostnader. Hvis arrangøren ikke løser feilen, kan den reisende ha rett på prisreduksjoner og skadeserstatning.

6.2 Store feil

6.2.1 Hvis det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal arrangøren om mulig sørge for likeverdige eller minst likeverdige alternativer uten ekstra kostnad for den reisende. Hvis arrangøren ikke kan tilby dette, kan arrangøren tilby alternativer av lavere kvalitet kombinert med rimelig prisreduksjon. Den reisende kan bare avvise slike alternativer dersom de ikke kan anses som sammenlignbare med de som ville ha blitt gitt i henhold til avtalen, eller hvis tilbudt prisreduksjon ikke kan anses for rimelig.

6.2.2 Hvis ikke arrangøren kan tilby et alternativ, eller hvis den reisende har rett til å avvise slike alternativer under 6.2.1, kan den reisende ha rett til en prisreduksjon og skadeserstatning.

6.2.3 I tilfelle feil som i vesentlig grad påvirker utførelsen av pakketuren, og som arrangøren ikke har rettet opp innen rimelig tid, kan den reisende si opp avtalen og kan også ha rett til fradrag og skadeserstatning.

6.2.4 I tilfeller der arrangøren ikke er i stand til å tilby et alternativ eller dersom den reisende har rett til å nekte slike alternativer under 6.2.1, eller dersom den reisende har avtalt avtalen i henhold til 6.2.3, har den reisende rett til tilsvarende hjemtransport uten unødvendig forsinkelser og uten ekstra kostnad dersom pakken inkluderer transport og den reisende er på reisemålet.

 

7. PRISREDUKSIONS OG SKADER

7.1 Prisreduksjoner betales ikke dersom arrangøren kan vise at feilen skyldes den reisende.

7.2 Den reisende har ikke krav på erstatning hvis arrangøren viser at feilen skyldes den reisende eller en tredjepart som ikke er knyttet til levering av reisetjenester som er inkludert i pakken, eller hvis feilen skyldes uunngåelige og ekstraordinære hendelser.

7.3 Hvis feilen skyldes en part som er engasjert av arrangøren, frigjøres arrangøren fra erstatningsansvar under disse vilkårene og betingelsene for reisen bare dersom parten som er engasjert av arrangøren ville ha blitt frigitt i henhold til bestemmelsen. Det samme gjelder dersom feilen skyldes en part lenger opp i kjeden.

7.4 Retten til erstatning på grunn av at reisen kanselleres av arrangøren eksisterer ikke dersom arrangøren viser at færre personer enn et minimumsantall som er angitt i avtalen, har registrert seg for reisen og den reisende har blitt varslet om reisens kansellering skriftlig innen en avtalt periode fastsatt i avtalen.

Varsel om at en tur kanselleres skal gis senest:
– 20 dager før avreise hvis reisen varer lenger enn 6 dager
– 7 dager før avreise hvis reisen varer mellom 2 og 6 dager
– 48 timer før avreise hvis reisen varer mindre enn 2 dager

7.5 Skadeerstatning under disse vilkårene inkluderer kompensasjon for ren økonomisk skade, personskade og skade på eiendom. Den reisende er forpliktet til å begrense skadene så langt som mulig.

7.6 Med mindre det ellers er begrenset av pakkereisereglene eller annen obligatorisk lovgivning, er arrangørens ansvar for skade begrenset til tre ganger prisen på pakkearrangementet. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for personskade eller skade som er forårsaket forsettlig eller uaktsomt.

 

8. REKLAMATION

8.1 Den reisende kan bare påstå at det er feil i de avtalte tjenestene, forutsatt at han eller hun har informert arrangøren eller forhandleren om feilen innen en rimelig tidsramme etter at han har lagt merke til eller burde ha lagt merke til feilen. Dette må gjøres så snart som mulig og om mulig mens du er på reisemålet. Ved fastsetting av prisfradrag eller skadekompensasjon skal datoen da den reisende la frem kravet tas i betraktning dersom en slik melding ville ha betydd at arrangøren kunne ha rettet feilen.

8.2 Uten hensyn til punkt 8.1 kan den reisende fremlegg påstand om feil hvis arrangøren eller forhandleren har handlet grov uaktsomhet eller i strid med god tro.

 

9. REISENDES ANSVAR UNDER REISEN

9.1 Arrangørens instruksjoner

Den reisende er forpliktet til å følge instruksjonene for turens gjennomføring levert av turoperatøren eller av en annen person som arrangøren ansetter. Den reisende er forpliktet til å respektere de regler som gjelder for reisen og oppholdet og å handle slik at andre reisende eller andre ikke blir forstyrret. Hvis den reisende handler i strid med dette, kan arrangøren avbryte avtalen uten at den reisende har krav på kompensasjon eller refusjon.

 

9.2 Reisendes ansvar for skade

Passasjeren er ansvarlig for eventuelle skader med hensyn til skader forårsaket av passasjeren gjennom uaktsomhet til arrangøren.

 

9.3 Den reisendes ansvar i henhold til formaliteter

9.3.1 Den reisende er ansvarlig for å overholde de nødvendige formaliteter for å gjennomføre reisen, for eksempel å ha et gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring

9.3.2 Den reisende må ha fullført innsjekking for alle transporttjenester som er inkludert i pakken i henhold til reiseplanen eller i samsvar med andre instruksjoner fra arrangøren eller transportøren.

9.3.3 Den reisende er ansvarlig for alle kostnader som påløper på grunn av mangler i formaliteter, som for eksempel hjemsending på grunn av mangel på pass, med mindre feilene skyldes feil informasjon fra arrangøren eller forhandleren

9.3.4 Den reisende er ansvarlig for å gjøre seg kjent med informasjon gitt av arrangøren.

 

9.4 Forsvinne fra arrangementet

Reisende som reiser bort fra arrangementet etter at turen har startet, må informere arrangøren eller deres representant.

 

10. ARRANGØRENS PLIKT TIL Å YTE BISTAND

Hvis den reisende opplever vanskeligheter under turen, er arrangøren forpliktet til å yte passende hjelp uten unødig forsinkelse. Slik hjelp kan for eksempel være informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær støtte. Arrangøren har rett til å ta et rimelig gebyr for slik assistanse dersom situasjonen har blitt begått forsettlig eller ved uaktsomhet fra den reisendes side.

 

11. AVGJØRE TVISTER

Partene bør søke å løse tvister knyttet til tolkning eller anvendelse av avtalen på egen hånd. Hvis partene ikke kan bli enige, kan tvisten prøves gjennom EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr